obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre e-shop baby-boom.sk

Tieto Obchodné podmienky upravujú v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka (ďalej len ako "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou:

Obchodné meno: Katarina Mercová - Baby boom

Sídlo: Čárskeho 2, 841 04 Bratislava

IČO: 50 374 117

DIČ: 212 030 74 97

 

email: info@baby-boom.sk

www.baby-boom.sk

(ďalej len ako „Predávajúci“)

a zákazníkom (ďalej len ako "Kupujúci")

vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je tovar Predávajúceho (ďalej len ako "Tovar") (ďalej len ako "Zmluva"), a ktorá je uzatváraná prostredníctvom jeho online obchodu umiestneného na stránkach www.baby-boom.sk (ďalej len ako "obchod") ohľadom Tovaru tu ponúkaného.

(ďalej len ako „Obchodné podmienky“).

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Všade tam, kde sa hovorí o právach a povinnostiach zo Zmluvy, sú tým myslené práva a povinnosti zo zmluvy, vrátane týchto Obchodných podmienok.
 2. Uzavretím Zmluvy, Kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok pri každom jednotlivom uzavretí Zmluvy oboznámil, porozumel im, s ich znením súhlasí a bude sa nimi riadiť.
 3. Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetových stránkach Predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.

 

  2. Užívateľský účet

 1. Pred uzatvorením zmluvy je možné sa na stránkach obchodu zaregistrovať. Pri registrácii uvedie Kupujúci požadované osobné údaje. Po odoslaní registrácie vytvorí Predávajúci Kupujúcemu na stránkach obchodu jeho vlastný užívateľský účet (ďalej len ako "Užívateľský účet"). Prístup k užívateľskému účtu je chránený prihlasovacím menom a heslom, ktoré nesmie Kupujúci oznámiť tretej osobe ani tretej osobe umožniť využívanie svojho užívateľského účtu.
 2. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené pri registrácii v obchode, či inak poskytnuté Predávajúcemu sú pravdivé a správne a že ich prípadné zmeny Predávajúcemu bezodkladne oznámi. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú, oznámením nesprávnych či nepravdivých osobných údajov.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že prístup na stránky obchodu a k svojmu užívateľskému účtu nemusí byť nepretržitý, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu či plánované zmeny systému obchodu. Predávajúci si pre prípad porušenia Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok zo strany Kupujúceho vyhradzuje právo Kupujúcemu prístup k jeho užívateľskému účtu dočasne odoprieť alebo ho úplne zrušiť.
 4. Zmluvu možno uzavrieť aj mimo prostredia Užívateľského účtu, teda bez nutnosti sa registrovať na stránke obchodu.

 

3. Objednávky, uzavretie zmluvy, platobné podmienky a doručenie tovaru

 1. Na stránkach obchodu sú informácie o Tovare a jeho vlastnostiach, o jeho cenách, ako aj o nákladoch spojených s dodaním a balením Tovaru pri doručovaní. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na stránkach obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z ceny Tovaru poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať
 2. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a i.) si hradí Kupujúci sám.
 3. Objednávku Tovaru vykoná Kupujúci po prihlásení do svojho užívateľského účtu jeho prostredníctvom, alebo bez prihlasovania. Kupujúci jednotlivé položky vkladá vo zvolenom množstve do virtuálneho nákupného košíka. Raz vložený Tovar je možné z košíka odstraňovať. Po voľbe Tovaru klikne Kupujúci na "OBJEDNAŤ". Na nasledujúcej obrazovke Kupujúci môže upravovať obsah košíka, vyplní požadované osobné údaje a spôsob dodania (vrátane nákladov na toto dodanie). Kupujúci má možnosť údaje uvedené v objednávke skontrolovať a prípadne zmeniť. Celým procesom odoslania objednávky Kupujúceho prevedie prostredie obchodu. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky prostredníctvom potvrdzujúceho emailu elektronickou poštou. Zmluva je uzavretá okamihom odoslania objednávky okrem situácií, kedy predávajúci bezodkladne po odoslaní objednávky informuje Kupujúceho, že zásoby objednaného Tovaru boli vyčerpané, alebo že predávajúci nie je schopný tento Tovar dodať z iných dôvodov.
 4. Objednávku je možné realizovať iba elektronicky.
 5. Objednávku nie je možné stornovať.
 6. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke či inak poskytnuté Predávajúcemu sú pravdivé a správne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú oznámením nesprávnych či nepravdivých osobných údajov.
 7. Platbu za tovar je možné realizovať iba elektronicky - bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho využitím webpay (platba platobnou kartou).
 8. Spoločne s úhradou kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj náklady na balenie a doručenie Tovaru v súlade so zmluvou.
 9. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny a ostatných nákladov ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 10. Po uhradení kúpnej ceny a ostatných nákladov vystaví Predávajúci Kupujúcemu o prevedených platbách daňový doklad, ktorý bude Kupujúcemu priložený k objednávke.
 11. Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci povinný Tovar prevziať pri jeho dodaní. V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru Kupujúcim bez uvedenia dôvodu, vzniká Predávajúcemu nárok na zaplatenie hodnoty objednávky.
 12. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo donáške objednaného Tovaru Kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.                                                                                       

4. Odstúpenie od zmluvy.

 1.  Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Musí tak však urobiť len na základe vážneho poškodenia tovaru prepravou, nakoľko tovar je vyrabáný presne na mieru podľa objednávky. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás prosím kontaktujte na info@baby-boom.sk. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme emailom na Vami uvedenú adresu.
 2.   Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v lehote 7 dní /určujúci je dátum odoslania/. Adresa: Katarina Mercová - Baby boom, Čárskeho 2, 841 04 Bratislava.
 3. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet, a to najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní a kontrole tovaru alebo vyrobený nový kus identického tovaru. 

5. Reklamácia

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom stránky www.baby-boom.sk a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení vady tovaru a to informovaním na e-mail info@baby-boom.sk . V opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.
 2. Nakoľko je výrobok vyrábaný výhradne ručne, je možné vidieť jemné odchylky kvôli kresbe dreva, zabrúsenie či farebný náter sa môže jemne líšiť. Zdôrazňuje sa, že pri písmenkách, ktoré majú vnútorný oblúk ako napríklad písmeno "a", "o", "b", "d"... je nutný jemný zárez, aby sa  na výrobku dal vyrezať vnútorný priestor. Nie je to vada ale technická nutnosť. Každý výrobok prechádza ručnou remeselnou výrobou od samého začiatku až po samotné balenie. Preto je možná odchylka farieb, poradie farieb písmen na výrobku či roznorodosť dreveného dekoru podľa dostupnosti materálu a časti, z ktorej je výrobok vyrobený. 
 3. Nároky z vád tovaru zanikajú: 
  • ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku kupujúcim,
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  • ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  • ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok,
  • ak sú vady subjektívne, že sa výrobok nepáči
  • ak je poradie farieb písmen iné, ako na stránke
  • ak sú písmenká narezané jemnou štrbinou kvôli ručnej výrobe a technickému postupu

  Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku. Takisto na oxidáciu dreva, nakoľko ide o prírosný materiál.

  Reklamovaný tovar  je kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a stručným udaním dôvodu reklamácie na adresu predávajúceho (Katarina Mercová - Baby boom, Čárskeho 2, 841 04 Bratislava). Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.  

  Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej prijatia. Reklamovaný tovar bude kupujúcemu vymenený za rovnaký tovar, prípadne za iný, ktorý si vyberie do hodnoty reklamovaného tovaru alebo budú zákazníkovi vrátené peňažné prostriedky na jeho účet vrátane poplatkov za dopravu.                                                                                                   

  6. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení
  1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
  2. Predávajúci prehlasuje, že podľa platnej právnej úpravy môže využiť podrobnosti elektronického kontaktu Kupujúceho (email) pre potreby zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných obdobných produktov alebo služieb, pričom je však povinný Kupujúcemu jasne a zreteľne umožniť jednoduchým spôsobom, zdarma odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu a to aj pri zasielaní každej jednotlivej správy. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že má možnosť zasielanie obchodných oznámení vopred odmietnuť.
  3. Spôsob nakladania s osobnými údajmi a ich uchovávania je bližšie opísaný v Zásadách ochrany osobných údajov.


  7. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto Obchodné podmienky nahrádzajú všetky ostatné ústne aj písomné vyhlásenia a dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim ohľadom Zmluvy s výnimkou Zmluvy samotnej, ktorej dohody majú prednosť pred týmito Obchodnými podmienkami.
  2. Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť aj dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
  3. Zmluva je po svojom uzavretí Predávajúcim uložená za účelom jej úspešného splnenia, Predávajúci sa však nezaväzuje umožniť Kupujúcemu opakovaný prístup k uzavretej zmluve.
  4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na Predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.
  5. K prejednávaniu sporov medzi Kupujúcim a Predávajúcim sú príslušné slovenské všeobecné súdy.
  6. Ak vzťah súvisiaci s použitím obchodu alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  7. Ak sa stane niektoré z ustanovení Obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

  Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2021

  V Bratislave dňa 01.07.2021